கலைச் சொல் அறிவோம் - 10th Tamil

கலைச் சொல் அறிவோம் - 10th Tamil

இயல் 1

Vowel -உயிரெழுத்து
Consonant – மெய்யெழுத்து
Homograph -ஒப்பெழுத்து
Monolingual -ஒரு மொழி
Conversation -உரையாடல்
Discussion -கலந்துரையாடல்

இயல் 2

Strorm – புயல்
Tornado -சூறாவளி
Tempest -பெருங்காற்று
Land breeze -நிலக்காற்று
Sea breeze -கடற்காற்று
Whirlwind -சுழல் காற்று

இயல் 3

Classical literature-செவ்விலக்கியம்
Epic literature -காப்பிய இலக்கியம்
Devotional literature -பக்தி இலக்கியம்
Ancient literature -பண்டைய இலக்கியம்
Regional literature -வட்டார இலக்கியம்
Folk literature -நாட்டுப்புற இலக்கியம்
Modern literature -நவீன இலக்கியம்

இயல் 4

Nanotechnology – மீநுண் தொழில்நுட்பம்
Biotechnology -உயிரித் தொழில்நுட்பம்
Ultraviolet rays -புற ஊதாக் கதிர்கள்
Space technology -விண்வெளித் தொழில்நுட்பம்
Cosmic rays – விண்வெளிக் கதிர்கள்
Infrared rays -அகச்சிவப்புக் கதிர்கள்

இயல் 5

Emblem -சின்னம்
Thesis -ஆய்வேடு
Intellectual -அறிவாளர்
Symbolism -குறியீட்டியல்

இயல் 6

Aesthetics -அழகியல், முருகியல்
Artifacts -கலைப்படைப்புகள்
Terminology – கலைச்சொல்
Myth -தொன்மம்

இயல் 7

Consulate -துணைத் தூதரகம்
Document -ஆவணம்
Irrigation -பாசனம்
Patent -காப்புரிமை
Guild -வணிகக்குழு
Territory -நிலப்பகுதி

இயல் 8

Belief -நம்பிக்கை
Philosopher -மெய்யியலாளர்
Renaissance -மறுமலர்ச்சி
Revivalism -மீட்டுருவாக்கம்

இயல் 9

Humanism -மனிதநேயம்
Cabinet -அமைச்சரவை
Cultural boundaries -பண்பாட்டு எல்லை
Cultural values – பண்பாட்டு விழுமியங்கள்

Post a Comment

0 Comments