Tamil Ilakkanam Pirithu Eludhuga – பிரித்து எழுதுக | TNPSC பொது தமிழ் குறிப்புகள்...!

 Tamil Ilakkanam Pirithu Eludhuga – பிரித்து எழுதுக | TNPSC பொது தமிழ் குறிப்புகள்...!

On this page, you can see the Pirithu Eludhuga questions in the Tamil book from the 6th Standard to 12th Standard.

பிரித்தெழுதுக – தமிழ் இலக்கணம்


பள்ளி மாணவர்களுக்கு, TNPSC & TET தேர்வு எழுதுவதற்கு உதவும் வகையில் இந்தப் பக்கத்தை வடிவமைத்துள்ளோம்.


இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து வினாக்களும் பள்ளி பள்ளி புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதே.

பிரித்தெழுதுக

 1. அமுதென்று -அமுது +என்று
 2. செம்பயிர் -செம்மை +பயிர்
 3. செந்தமிழ் -செம்மை +தமிழ்
 4. பொய் யகற்றும் -பொய் +அகற்றும்
 5. இடப்புறம் -இடது +புறம்
 6. சீரிளமை -சீர்+இளமை
 7. வெண்குடை -வெண்மை + குடை
 8. பொற்கொட்டு-பொன் + கோட்டு
 9. நன்மாடங்கள்-நன்மை + மாடங்கள்
 10. நிலத்தினிடையே- நிலத்தின் + இடையே
 11. தட்பவெப்பம்- தட்பம் + வெப்பம்
 12. வேதியுரங்கள்-வேதி + உரங்கள்
 13. கண்டறி -கண்டு +அறி
 14. ஓய்வற-ஓய்வு +அற
 15. ஆழக்கடல்- ஆழம் + கடல்
 16. விண்வெளி- விண் + வளி
 17. நின்றிருந்த -நின்று + இருந்த
 18. அவ்வுருவம் -அ + உருவம்
 19. இடமெல்லாம் -இடம் +எல்லாம்
 20. மாசற -மாசு +அற
 21. கைப்பொருள் -கை +பொருள்
 22. பசியின்றி -பசி +இன்றி
 23. படிப்பறிவு -படிப்பு +அறிவு
 24. நன்றியறிதல் -நன்றி +அறிதல்
 25. பொறையுடைமை -பொறை +உடைமை
 26. பாட்டிசைத்து -பாட்டு +இசைத்து
 27. கண்ணுறங்கு -கண்+உறங்கு
 28. போகிப்பண்டிகை -போகி +பண்டிகை
 29. பொருளுடைமை -பொருள் +உடைமை
 30. கல்லெடுத்து -கல் +எடுத்து
 31. நானிலம் -நான்கு +நிலம்
 32. 32.கதிர்ச்சுடர் -கதிர்+சுடர்
 33. மூச்சடக்கி -மூச்சு +அடக்கி
 34. வண்ணப்படங்கள் -வண்ணம் +படங்கள்
 35. விரிவடைந்த -விரிவு +அடைந்த
 36. நூலாடை -நூல் +ஆடை
 37. தானென்று -தான் +என்று
 38. எளிதாகும் -எளிது +ஆகும்
 39. பாலையெல்லாம் -பாலை +எல்லாம்
 40. குரலாகும்-குரல் + ஆகும்
 41. இரண்டல்ல-இரண்டு + அல்ல
 42. தந்துதவும்-தந்து +உதவும்
 43. காடெல்லாம்-காடு + எல்லாம்
 44. பெயரறியா-பெயர் + அறியா
 45. மனமில்லை- மனம் + இல்லை
 46. காட்டாறு- காடு + ஆறு
 47. பொருட்செல்வம் -பொருள் +செல்வம்
 48. யாதெனின் -யாது +எனின்
 49. யாண்டுளனோ?-யாண்டு +உளனோ?
 50. பூட்டுங்கதவுகள் -பூட்டு +கதவுகள்
 51. தோரணமேடை -தோரணம் +மேடை
 52. பெருங்கடல் -பெரிய +கடல்
 53. ஏடெடுத்தேன்- ஏடு +எடுத்தேன்
 54. துயின்றிருந்தார் -துயின்று +இருந்தார்
 55. வாய்தீ தின் -வாய்த்து +ஈயின்
 56. கேடியில்லை -கேடு +இல்லை
 57. உயர்வடைவோம் -உயர்வு +அடைவோம்
 58. வனப்பில்லை -வனப்பு +இல்லை
 59. வண்கீரை -வளம் +கீரை
 60. கோட்டோவியம் -கோடு +ஓவியம்
 61. செப்பேடு -செப்பு +ஏடு
 62. எழுத்தென்ப-எழுத்து +என்ப
 63. கரைந்துண்ணும் -கரைந்து +உண்ணும்
 64. நீருலையில் -நீர் +உலையில்
 65. தேர்ந்தெடுத்து -தேர்ந்து +எடுத்து
 66. ஞானச்சுடர்-ஞானம் + சுடர்
 67. இன்சொல்- இனிய +சொல்
 68. நாடன்ப -நாடு +எ ன்ப
 69. மலையளவு -மலை +அளவு
 70. தன்னாடு -தன் + நாடு
 71. தானொரு -தான் +ஒரு
 72. எதிரொலிதத்து -எதிர் +ஒலிதத்து
 73. என்றெ ன்றும்-என்று + என்றும்
 74. வானமளந்து -வானம் +அளந்து
 75. இருதிணை -இரண்டு +திணை
 76. ஐம்பால் -ஐந்து +பால்
 77. நன்செய் -நன்மை +செய்
 78. நீளு இணைப்பு -நீள் +உழைப்பு
 79. செத்திறந்த-செத் து + இறந்த
 80. விழுந்ததங்கே-விழுந்தது + அங்கே
 81. இன் நோசை -இனிமை + ஓசை
 82. வல்லுருவம்-வன்மை + உருவம்
 83. இவையுண்டார் -இவை +உண்டார்
 84. நலமெல்லாம் -நலம் +எல்லாம்
 85. கலனால்லால் -கலன் +அல்லால்
 86. கனகச் சுனை -கனகம் +சுனை
 87. பாடறிந்து -பாடு+அறிந்து
 88. மட்டுமல்ல -மட்டும் +அல்ல
 89. கண்ணோடாது -கண் +ஓடாது
 90. கசடற -கசடு +அற
 91. அக்களத்து -அ+களத்து
 92. வாசலெல்லாம்-வாசல் +எல்லாம்
 93. பெற்றெடுத்தோம்- பெற்று +எடுத்தோம்
 94. வெங்கரி'-வெம்மை+கரி
 95. என்றிருள்'-என்று +இருள்
 96. சீவனில்லாமல்-'சீவன்+இல்லாமல்
 97. விலங்கொடித்து-விலங்கு + ஒடித்து
 98. நமனில்லை -நமன் +இல்லை
 99. ஆனந்தவெல்லம் -ஆனந்தம் +வெள்ளம்
 100. பெருஞ்செல்வம் -பெருமை + செல்வம்
 101. ஊராண்மை -ஊர் +ஆண்மை
 102. இன்பதுன்பம்-இன்பம் +துன்பம்
 103. விழித்தெழும்- விழித்து + எழும்
 104. போவதில்லை-போவது +இல்லை
 105. படுக்கையாகிறது -படுக்கை +ஆகிறது
 106. கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன -கண்டு +எடுக்கப்பட்டு +உள்ளன
 107. எந்தமிழ்நா-எம் + தமிழ் + நா
 108. அருந்துணை-அருமை +துணை
 109. திரைப்படம் -திரை +படம்
 110. மரக்கலம் -மரம் +கலம்
 111. பூக்கொடி -பூ +கொடி
 112. பூத்தொட்டி -பூ +தொட்டி
 113. பூச்சோலை -பூ +சோலை
 114. பூப்பந்து -பூ +பந்து
 115. வாயொலி -வாய் +ஒலி
 116. மண்மகள் -மண் +மகள்
 117. கல்லதர் -கல் +அதர்
 118. பாடவேளை -பாடம் +வேளை
 119. கலங்கடந்தவன் -காலம் + கடந்தவன்
 120. பழத்தோல் -பழம் +தோல்
 121. பெருவழி -பெருமை +வழி
 122. பெரியன் -பெருமை +அன்
 123. மூதூர் -முதுமை +ஊர்
 124. பைந்தமிழ் -பசுமை +தமிழ்
 125. நெட்டிலை -நெடுமை +இலை
 126. வெற்றிலை -வெறுமை +இலை
 127. செந்தமிழ் -செம்மை +தமிழ்
 128. கருங்கடல் -கருமை +கடல்
 129. பசுந்தளிர் -பசுமை +தளிர்
 130. சிறுகோல் -சிறுமை +கோல்
 131. பெற்சிலம்பு -பொன் +சிலம்பு
 132. இழுக்கின்றி -இழுக்கு +இன்றி
 133. முறையறிந்து -முறை +அறிந்து
 134. அரும்பொருள் -அருமை +பொருள்
 135. மனையென -மனை +என
 136. பயமில்லை-பயம்+இல்லை
 137. கற்பொடி -கல் +பொடி
 138. உலகனைத்தும் -உலகு+அனைத்தும்
 139. திருவடி -திரு +அடி 140.நீரோடை -நீர் +ஓடை
 140. சிற்றூர் -சிறுமை +ஊர்
 141. கற்பிளந்து -கல் +பிளந்து
 142. மணிக்குளம் -மணி+குளம்
 143. அமுதென்று -அமுது +என்று
 144. புவியாட்சி -புவி +ஆட்சி
 145. மண்ணுடை -மண் +உடை
 146. புறந்தருதல் -புறம் +தருதல்
 147. வீட்டுக்காரன் -வீடு +காரன்
 148. தமிழ்நாட்டுக்காரி -தமிழ்நாடு +காரி
 149. உறவுக்காரர் -உறவு +காரர்
 150. தோட்டக்காரர் -தோட்டம் +காரர்
 151. தடந்தேர் -தடம்+ தேர்
 152. கலத்தச்சன் -காலம் +தச்சன்
 153. உழுதுழுது – ஊழுது +உழுது
 154. பேரழகு – பெருமை+அழகு
 155. செம்பருதி -செம்மை +பருதி
 156. வனமெல்லாம் – வானம் +எல்லாம்
 157. உன்னையல்லால் -உன்னை +அல்லால்
 158. செந்தமிழே -செம்மை +தமிழே
 159. ஆங்கவற்றுள் -ஆங்கு +அவற்றுள்
 160. தனியாழி -தனி +ஆழி
 161. 162.வெங்கதிர் -வெம்மை +கதிர்
 162. கற்சிலை -கல் +சிலை
 163. கடற்கரை -கடல் +கரை
 164. பன்முகம் -பல் +முகம்
 165. மக்கட்பேறு -மக்கள் +பேறு
 166. நான்மீன் -நாள் +மீன்
 167. சொற்றுணை -சொல் +துணை
 168. பன்னூல் -பல் +நூல்
 169. இனநிரை -இனம் +நிரை
 170. புதுப்பெயல் -புதுமை +பெயல்
 171. அருங்கானம் -அருமை +கானம்
 172. எத்திசை -எ +திசை
 173. உள்ளொன்று -உள் +ஒன்று
 174. ஒருமையுடன் -ஒருமை +உடன்
 175. பூம்பாவாய் -பூ +வாய்
 176. தலைக்கோல் -தலை +கோல்
 177. முன்னுடை -முன் +உடை
 178. ஏழையென -ஏழை +என
 179. நன்மொழி -நன்மை +மொழி
 180. உரனுடை -உரன் +உடை

Post a Comment

0 Comments