TNPSC பொதுத்தமிழ் – பிரித்தெழுதுக

TNPSC பொதுத்தமிழ் – பிரித்தெழுதுக


இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பிரித்தெழுதுக முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

பிரித்தெழுதுக

 1. தாமுள – தாம்   + உள
 2. சரணாங்களே – சரண்  + நாங்களே
 3. யாரவர் – யார்   + அவர்
 4. அலகிலா – அலகு + இலா
 5. விருந்தொரால் – விருந்து + ஒரால்
 6. நிறையுடைமை – நிறை + உடைமை
 7. தற்பிறர் – தன்   + பிறர்
 8. அறனல்ல – அறன் + அல்ல
 9. மொழியியல் – மொழி + இயல்
 10. முந்நூறு    – மூன்று + நூறு
 11. பேராசிரியர் – பெருமை + ஆசிரியர்
 12. வரலாற்றறிஞர்கள் – வரலாறு + அறிஞர்கள்
 13. மூவகை – மூன்று + வகை
 14. சீரிளமை – சீர் + இளமை
 15. மூலமொழி – மூலம் + மொழி
 16. தரவியலாத – தர    + இயலாத
 17. ஒலியாக்கி – ஒலி   + ஆக்கி
 18. சொற்றொடர் – சொல் + தொடர்
 19. நீரமுது – நீர் + அமுது
 20. நன்செய் – நன்மை + செய்
 21. புன்செய் – புன்மை + செய்
 22. நறுநெய் – நறுமை + நெய்
 23. பேரறம் – பெருமை + அறம்
 24. பெருந்தொழில் – பெருமை + தொழில்
 25. மெய்ஞ்ஞானம் – மெய்மை + ஞானம்
 26. தொல்லுலகு – தொன்மை + உலகு
 27. எம்பி – எம்    + தம்பி
 28. நுந்தை – நும்   + தந்தை
 29. இனிதேகி – இனிது +  ஏகி
 30. நீரமுதம் – நீர்    +  அமுதம்
 31. நன்றென்றல் – நன்று     +  என்றல்
 32. தன்னாடு – தன்       +  நாடு
 33. என்றுரைத்தல் – என்று     +  உரைத்தல்
 34. இத்துணை – இ     +  துணை
 35. நூற்றாண்டு – நூறு      +  ஆண்டு
 36. செந்தமிழ் – செம்மை   +  தமிழ்
 37. தமிழெழுத்து – தமிழ் +  எழுத்து
 38. தண்டமிழ் – தண்மை   +  தமிழ்
 39. பன்னாடு – பல       +  நாடு
 40. முந்நீர்; – மூன்று +  நீர்
 41. தொல்காப்பியம் – தொன்மை +  காப்பியம்
 42. பழந்தமிழர் – பழமை    +  தமிழர்
 43. வெண்துகில் – வெண்மை +  துகில்
 44. பல்லாயிரம் – பல       +  ஆயிரம்
 45. புறநானூறு – புறம்  +  நான்கு  + நூறு
 46. எத்திசை – எ     +  திசை
 47. பல்கலை – பல       +  கலை
 48. செவிச்செல்வம் – செவி      +  செல்வம்
 49. அச்செல்வம் – அ     +  செல்வம்
 50. செவியுணவின் – செவி      +  உணர்வின்
 51. அவியுணவு – அவி      +  உணவு
 52. அஃதொருவன் – அஃது      +  ஒருவன்
 53. பிழைத்துணர்ந்து – பிழைத்து +  உணர்ந்து
 54. சுவையுணர – சுவை     +  உணர
 55. செவிக்குணவு – செவிக்கு   +  உணவு
 56. செவிச்செல்வம் – செவி      +  செல்வம்
 57. ஊற்றுக்கோல் – ஊன்று +  கோல்
 58. இழைத்துணர்ந்து – இழைத்து +  உணர்ந்து
 59. வாயுணர்வின் – வாய்      +  உணர்வின்
 60. கேள்வியரல்லர் – கேள்வி    +  அல்லார்
 61. ஏடாயிரம் – ஏடு       +  ஆயிரம்
 62. ஏதிரிலா – எதிர்      +  இலா
 63. விடுக்குமோலை – விடுக்கும் +  ஓலை
 64. சிரமசைத்திடும் – சிரம்      +  அசைத்திடும்
 65. தென்பாலை – தெற்கு +  பாலை
 66. படையிற்றொடாத – படையில்  +  தொடாத
 67. நாட்குறிப்பு – நாள்       +  குறிப்பு
 68. பேரிடர் – பெருமை  +  இடர்
 69. பன்மொழி – பல       +  மொழி
 70. பதிவேடு – பதிவு      +  ஏடு
 71. பெரும்பகுதி – பெருமை  +  பகுதி
 72. கடுந்தண்டனை – கடுமை    +  தண்டனை
 73. சொற்றொடர் – சொல்     +  தொடர்
 74. உறுப்புரிமை – உறுப்பு +  உரிமை
 75. அந்நாடு – அ     +  நாடு
 76. உடலுழைப்பு – உடல் +  உழைப்பு
 77. பல்கலை – பல       +  கலை
 78. பேராசிரியர் – பெருமை  +  ஆசிரியர்
 79. அரும்பணி – அருமை   +  பணி
 80. பேருதவி – பெருமை  +  உதவி
 81. தமிழியல் – தமிழ்      +  இயல்
 82. காலூன்றி – கால்      +  ஊன்றி
 83. அறிவாற்றல் – அறிவு     +  ஆற்றல்
 84. நாத்தொலைவில்லா – நா  + தொலைவு +  இல்லா
 85. இயல்பீராறு – இயல்பு    +  ஈராறு
 86. மாசில் – மாசு       +  இல்
 87. காண்டகு – காண்      +  தகு
 88. கடுஞ்சொல் – கடுமை    +  சொல்
 89. பிறவறம் – பிற       +  அறம்
 90. பதப்படுத்தி – பதம்      +  படுத்தி
 91. நாமறிந்தது – நாம்       +  அறிந்தது
 92. புறநானூறு – புறம்  +  நான்கு + நூறு
 93. இப்பிணி – இ     +  பிணி
 94. புறச்சூழல் – புறம்      +  சூழல்
 95. மருந்துண்ணும் – மருந்து    +  உண்ணும்
 96. எண்ணெய் – எள்       +  நெய்
 97. வலிவூட்ட – வலிவு     +  ஊட்ட
 98. பழமொழி – பழமை    +  மொழி
 99. நல்லுடல் – நன்மை    +  உடல்
 100. என்னலம்       – என்       +  நலம்
 101. ஈடில்லை       – ஈடு       +  இல்லை
 102. சீரில்       – சீர்    +  இல்
 103. பயனில்     – பயன்      +  இல்
 104. உலகாளும்      – உலகு +  ஆளும்
 105. கடனறிந்து      – கடன்      +  அறிந்து
 106. யாதெனின்      – யாது      +  எனின்
 107. எந்நலம்     – எ     +  நலம்
 108. துலையல்லார்   – துலை     +  அல்லார்
 109. சால்பென்னும்   – சால்பு     +  என்னும்
 110. இளிவன்று      – இளிவு     +  அன்று
 111. ஒருவற்கு – ஒருவன் +  கு
 112. பெருங்குணம் – பெருமை +  குணம்
 113. பழந்தமிழ் – பழமை +  தமிழ்
 114. சிற்றினம் – சிறுமை +  இனம்
 115. வேரூன்றியது – வேர் +  ஊன்றியது
 116. சிற்றூர் – சிறுமை +  ஊர்
 117. நூற்றெண்பது – நூறு +  எண்பது
 118. அத்திட்டம் – அ +  திட்டம்
 119. பெருந்தலைவர் – பெருமை +  தலைவர்
 120. அந்நாளில் – அ +  நாளில்
 121. தென்னாப்பிரிக்கா – தெற்கு + ஆப்பிரிக்கா
 122. திருமணப்பதிவு – திருமணம் + பதிவு
 123. வாழ்வுரிமை – வாழ்வு + உரிமை
 124. அறப்போர் – அறம் +  போர்
 125. கடுங்காவல் – கடுமை +  காவல்
 126. தளர்ந்திருந்த – தளர்ந்து + இருந்த
 127. இன்னுயிர் – இனிமை +  உயிர்
 128. நாளன்று – நாள் +  அன்று
 129. பேரிடி – பெருமை +  இடி
 130. நல்லொழுக்கம் – நன்மை +  ஒழுக்கம்
 131. கருத்துணர்ந்து – கருத்து +  உணர்ந்து
 132. சொன்னலம் – சொல் +  நலம்
 133. பங்கயத்தடம் – பங்கயம் +  தடம்
 134. நீர்;ச்சடை – நீர் +  சடை
 135. கண்ணானாலும் – கண் +  ஆனாலும்
 136. அல்குற்ற – அல் +  கு    + உற்ற
 137. உய்யவோர் – உய்ய +  ஓர்
 138. உரைத்தெனக்கருள் – உரைத்து + எனக்கு +அருள்
 139. என்றிரந்து – என்று +  இரந்து
 140. பொற்கிழி – பொன் +  கிழி
 141. இரவினீர்க்குழல் – இரவின் + ஈர் +  குழல்
 142. மாவிலை – மா +  இலை
 143. பெருவிழா – பெருமை +  விழா
 144. அச்சாணி – அச்சு +  ஆணி
 145. நன்னாள் – நன்மை +  நாள்
 146. சிற்றூர் – சிறுமை +  ஊர்
 147. நன்மொழி – நன்மை +  மொழி
 148. புறச்சூழல் – புறம் +  சூழல்
 149. முக்கனி – மூன்று + கனி
 150. நன்றியுணர்வு – நன்றி +  உணர்வு
 151. இந்நாளில் – இ +  நாளில்
 152. செந்நெல் – செம்மை +  நெல்
 153. செங்கரும்பு – செம்மை +  கரும்பு
 154. புதுப்பானை – புது +  பானை
 155. ஓரிடத்தில் – ஓர் +  இடத்தில்
 156. ஆரளவு – அருமை +  அளவு
 157. கருங்கோல் – கருமை +  கோல்
 158. பெருந்தேன் – பெருமை +  தேன்
 159. மெய்தானரும்பி – மெய்தான் + அரும்பி
 160. விதிர்த்துன் – விதிர்த்து +  உன்
 161. கழற்கென் – கழற்கு + என்
 162. வெதும்பியுள்ளம் – வெதும்பி + உள்ளம்
 163. தவிர்ந்துன்னை – தவிர்ந்து +  உன்னை
 164. கைதானெகிழ – கைதான் +  நெகிழ
 165. உடையாயென்னை – உடையாய் + என்னை
 166. பரிந்தோம்பி – பரிந்து +  ஓம்பி
 167. தெரிந்தோம்பி – தெரிந்து +  ஓம்பி
 168. மறப்பினுமோத்து – மறப்பினும் + ஓத்து
 169. பிறப்பொழுக்கம் – பிறப்பு +  ஒழுக்கம்
 170. படுபாக்கறிந்து – படுபாக்கு +  அறிந்து
 171. நல்லொழுக்கம் – நன்மை +  ஒழுக்கம்
 172. தீயொழுக்கம் – தீ + ஒழுக்கம்
 173. உடையவர்க் ஒல்லாவே – உடையவர்க்கு+ கொல்லாவே
 174. வாயாற்சொலல் – வாயால் +  சொலல்
 175. உலகத்தோடொட்ட – உலகத்தோடு +  ஒட்ட
 176. பருவத்தோடொட்ட – பருவத்தோடு +  ஒட்ட
 177. தீராமையார்க்கும் – தீராமை + ஆர்க்கும்
 178. அருவினை – அருமை +  வினை
 179. காலமறிந்து – காலம் +  அறிந்து
 180. ஊக்கமுடையான் – ஊக்கம் + உடையான்
 181. உடையானொடுக்கம் – உடையான் + ஒடுக்கம்
 182. பொள்ளெனவாங்கே – பொள்ளென +  ஆங்கே
 183. வேர்ப்பரொள்ளியவர் – வேர்ப்பர் +  ஒள்ளியவர்
 184. எய்தற்கரியது – எய்தற்கு +  அரியது
 185. அரியதியைந்தக்கால் –அரியது +  இயைந்தக்கால்
 186. கொக்கொக்க – கொக்கு + ஒக்க
 187. குத்தொக்க – குத்து +  ஒக்க
 188. வாழியெம் – வாழி +  எம்
 189. அடர்த்தெழு – அடர்த்து +  எழு
 190. பசுந்துணி – பசுமை + துணி
 191. மடக்கொடி – மடம் +  கொடி
 192. தடக்கை – தடம் +  கை
 193. பேருரம் – பெருமை +  உரம்
 194. ஈங்கென – ஈங்கு +  என
 195. சென்றுழி – சென்று +  உழி
 196. மடக்கொடி – மடம் +  கொடி
 197. செப்புவதுடையேன் – செப்புவது +  உடையேன்
 198. எள்ளறு – எள் +  அறு
 199. புள்ளுறு – புள் +  உறு
 200. வாயிற்கடை – வாயில் +  கடை
 201. அரும்பெறல் – அருமை +  பெறல்
 202. பெரும்பெயர் – பெருமை +  பெயர்
 203. புகாரென்        – புகார்      +  என்
 204. பெருங்குடி – பெருமை +  குடி
 205. நின்னகர் – நின் +  நகர்
 206. புகுந்தீங்கு – புகுந்து + ஈங்கு
 207. காற்சிலம்பு – கால் +  சிலம்பு
 208. நின்பாற் – நின் +  பால்
 209. கண்ணகியென்பதென் – கண்ணகி + என்பது + என்
 210. பெண்ணணங்கு – பெண் +  அணங்கு
 211. கோறல் – கொல் +  தல்
 212. வெள்வேல் – வெண்மை + வேல்
 213. நற்றிறம் – நன்மை +  திறம்
 214. பொற்சிலம்பு – பொன் +  சிலம்பு
 215. தேமொழி – தேன் +  மொழி
 216. நன்மொழி – நன்மை +  மொழி
 217. யாமுடை – யாம் +  உடை
 218. முத்துடை – முத்து +  உடை
 219. தருகென – தருக +  என
 220. சிலம்புடைப்ப – சிலம்பு + உடைப்ப
 221. செங்கோல் – செம்மை +  கோல்
 222. ஆயுளென – ஆயுள் + என
 223. காட்டுவதில் – காட்டுவது + இல்
 224. மடமொழி – மடமை +  மொழி
 225. செந்தமிழ் – செம்மை +  தமிழ்
 226. செழுந்தமிழ் – செழுமை +  தமிழ்
 227. படிப்பில்லை – படிப்பு +  இல்லை
 228. ஊரறியும் – ஊர் +  அறியும்
 229. எவ்விடத்தும் – எ +  இடத்தும்
 230. தமிழொளியை – தமிழ் +  ஒளியை
 231. நூற்கழகங்கள் – நூல் +  கழகங்கள்
 232. உயர்வென்று – உயர்வு + என்று
 233. களைந்தோமில்லை – களைந்தோம் +  இல்லை
 234. பெயர்களெல்லாம் – பெயர்கள் +  எல்லாம்
 235. சலசலென – சலசல + என
 236. வந்தெய்தினான் – வந்து +  எய்தினான்
 237. யாரென்பதையும் – யார் + என்பதையும்
 238. நாயடியேன் – நாய் +  அடியேன்
 239. உள்ளத்தன்பு – உள்ளம் + அத்து + அன்பு
 240. எம்மொடென்றான் – எம்மொடு + என்றான்
 241. இனதேறா – இனிது + ஏறா
 242. கடிதென்றான் – கடிது +  என்றான்
 243. என்னுயிர் – என் +  உயிர்
 244. நன்னுதல் – நன்மை +  நுதல்
 245. துன்புளதெனின் – துன்பு + உளது + எனின்
 246. சுகமுளது – சுகம் +  உளது
 247. அதுவன்றி – அது +  அன்றி
 248. பின்புளதிடை – பின்பு + உளது + இடை
 249. பிரிவுளதென்ன – பிரிவு + உளது + என்ன
 250. முடிவுளதென்ன – முடிவு + உளது + என்ன
 251. அன்புள – அன்பு + உள
 252. முன்புளெம் – முன்பு +  உளெம்
 253. அங்கண் – அம் +  கண்
 254. புன்கண் – புன்மை +  கண்
 255. செல்வமென்பது – செல்வம் +  என்பது
 256. பற்பல – பல +  பல
 257. மென்கண் – மென்மை + கண்
 258. அருவிலை – அருமை +  விலை
 259. நன்கலம் – நன்மை +  கலம்
 260. அளவில் – அளவு +  இல்
 261. செலவொழியா – செலவு +  ஒழியா
 262. உளமனைய – உளம் + அனைய
 263. தண்ணளி – தண்மை +  அளி
 264. தண்ணீர் – தண்மை +  நீர்
 265. வந்தணைந்த – வந்து + அணைந்த
 266. எம்மருங்கும் – எ +  மருங்கும்
 267. ஆறணியும் – ஆறு +  அணியும்
 268. ஈறில் – ஈறு +  இல்
 269. வேறொரு – வேறு +  ஒரு
 270. கோதில் – கோது +  இல்
 271. போந்தேறும் – போந்து +  ஏறும்
 272. அங்கணர் – அம் +  க(ண்)ணர்
 273. எங்குறைவீர் – எங்கு +  உறைவீர்;
 274. கரகமலம் – கரம் +  கமலம்
 275. தேசமுய்ய – தேசம் +  உய்ய
 276. திருவமுது – திரு +  அமுது
 277. வாளராவொன்று – வாள் + அரா + ஒன்று
 278. நற்கறிகள் – நன்மை +  கறிகள்
 279. அங்கை – அம் + கைஅகம் + கை
 280. பாவிசை – பா +  இசை
 281. விதிர்ப்புற்றஞ்சி – விதிர்ப்பு + உற்று + அஞ்சி
 282. பொறாதென் – பொறாது +  என்
 283. நாற்கரணம் – நான்கு + கரணம்
 284. நாற்பொருள் – நான்கு + பொருள்
 285. நல்லேரினால் – நல் +  ஏரினால்
 286. கரணத்தேர் – கரணத்து +  ஏர்
 287. சொல்லேர் – சொல் +  ஏர்
 288. தொகுத்தீண்டி – தொகுத்து +  ஈண்டி
 289. செவியறுத்து – செவி + அறுத்து
 290. இளங்கனி – இளமை +  கனி
 291. முத்தமிழ் – மூன்று + தமிழ்
 292. அறனறிந்து – அறன் +  அறிந்து
 293. திறனறிந்து – திறன் +  அறிந்து
 294. முற்காக்கும் – முன் +  காக்கும்
 295. அரியவற்றுளெல்லாம் – அரியவற்றுள் + எல்லாம்
 296. எல்லாமரிதே – எல்லாம் +  அரிதே
 297. தமராவொழுகுதல் – தமரா +  ஒழுகுதல்
 298. தானொழுக – தான் +  ஒழுக
 299. கிடந்ததில் – கிடந்தது +  இல்
 300. முதலிலார்க்கூதியம் – முதலிலார்க்கு +  ஊதியம்
 301. பத்தடுத்த – பத்து +  அடுத்த
 302. இருளறுக்கும் – இருள் +  அறுக்கும்
 303.  அறனீனும்       – அறன்     +  ஈனும்
 304. தீதின்றி – தீது +  இன்றி
 305. அன்பீன் – அன்பு +  ஈன்
 306. பொருளாக்கம் – பொருள் +  ஆக்கம்
 307. குன்றேறி – குன்று +  ஏறி
 308. கண்டற்று – கண்ட +  அற்று
 309. செறுக்கறுக்கும் – செருக்கு +  அறுக்கும்
 310. ஒண்பொருள் – ஒண்மை +  பொருள்
 311. நாமார்க்கும் – நாம் +  ஆர்க்கும்
 312. பிணியறியோம் – பிணி +  அறியோம்
 313. தாமார்க்கும் – தாம் +  ஆர்க்கும்
 314. நாமென்றும் – நாம் +  என்றும்
 315. எந்நாளும் – எ +  நாளும்
 316. வெண்குழை – வெண்மை + குழை
 317. சேவடி – செம்மை +  அடி
 318. கடந்தருநெறி – கடந்து + அருநெறி
 319. சீரகுமதினடி – சீர் +  அகமதின் + அடி
 320. தொழுதறைகுவன் – தொழுது +  அறைகுவன்
 321. நெடுநீர் – நெடுமை +  நீர்
 322. ஆங்கொரு – ஆங்கு + ஒரு
 323. இருவிழி – இரண்டு +  விழி
 324. வெள்ளெயிறு – வெண்மை + எயிறு
 325. முட்செறி – முள் +  செறி
 326. பெருங்கிரி – பெருமை +  கிரி
 327. நின்றுறங்கா – நின்று +  உறங்கா
 328. எண்கினம் – எண்கு +  இனம்
 329. வீழ்ந்துடல் – வீழ்ந்து +  உடல்
 330. எழிலிரு – எழில் +  இரு
 331. மாதிரத்துறை – மாதிரத்து +  உறை
 332. பூதரப்புயம் – பூதரம் ++புயம்
 333. செங்கதிர் – செம்மை +  கதிர்
 334. பெருவரி – பெருமை +  வரி
 335. பெருஞ்சிரம் – பெருமை +  சிரம்
 336. தண்டளிர் – தண்மை +  தளிர்
 337. மந்தராசலம் – மந்தரம் +  அசலம்
 338. சிரமுகம் – சிரம் +  முகம்
 339. தொட்டிவண் – தொட்டு +  இவண்
 340. வேறொரு – வேறு +  ஒரு
 341. மலரடி – மலர் +  அடி
 342. காரணவதிசயம் – காரணம் +  அதிசயம்
 343. அன்பெனப்படுவது – அன்பு +  எனப்படுவது
 344. பண்பெனப்படுவது – பண்பு +  எனப்படுவது
 345. என்பானோக்காய் – என்பால் + நோக்காய்
 346. பற்றல்லால் – பற்று +  அல்லால்
 347. பற்றில்லேன ; – பற்று +  இல்லேன்
 348. தானோக்காது – தான் +  நோக்காது
 349. கோனோக்கி – கோல் +  நோக்கி
 350. போன்றிருந்தேன் – போன்று + இருந்தேன்
 351. அவைகளுண்டு – அவைகள் +  உண்டு
 352. கண்ணிரண்டு – கண் +  இரண்டு
 353. முன்னடக்க – முன் +  நடக்க
 354. உன்றன் – உன் +  தன்
 355. இன்றிளைப்பாறுவம் – இன்று  +  இளைப்பாறுவம்
 356. ஓரிரவு – ஓர் +  இரவு
 357. முற்றிடத்து – முற்று +  இடத்து
 358. கொண்டேந்திய – கொண்டு +  ஏந்திய

Post a Comment

0 Comments