TNPSC பொதுத்தமிழ் – வழூஉச் சொல் திருத்தம்..!

 TNPSC பொதுத்தமிழ் – வழூஉச் சொல் திருத்தம்..!

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழூஉச் சொல் திருத்தம் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

நாம் பேச்சு வழக்கில் தமிழ்ச்சொற்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்துகிறோம். சிலர் பேசுகிறவாறு எழுதவும் செய்கிறார்கள். தவறான பிழையான சொற்களையே வழூஉச் சொற்கள் (வழூஉ – தவறான) என்பர். பழக்கத்தில் வழூஉச் சொற்களுக்குரிய சரியான சொற்களைத் தெரிந்து கொண்டால் எழுதும்போது பிழை நேராது.

வழூஉச் சொற்களும் திருத்தங்கள்

1. கடகால் – கடைக்கால்

2. குடக்கூலி – குடிக்கூலி

3. முயற்சித்தார் – முயன்றார்

4. வண்ணாத்திப்பூச்சி – வண்ணத்துப்பூச்சி

5. வென்னீர் – வெந்நீர்

6. எண்ணை – எண்ணெய்

7. உசிர் – உயிர்

8. ஊரணி – ஊருணி

9. சிகப்பு – சிவப்பு

10. புண்ணாக்கு – பிண்ணாக்கு

11. கோர்வை – கோவை

12. வலதுபக்கம் – வலப்பக்கம்

13. தலைகாணி – தலையணை

14. வேர்வை – வியர்வை

15. சீயக்காய் – சிகைக்காய்

16. சுவற்றில் – சுவரில்

17. காவா – கால்வாய்

18. நாகரீகம் – நாகரிகம்

19. கயறு – கயிறு

20. அடயாளம் – அடையாளம்

21. அலமேலுமங்கை – அலர்மேல்மங்கை

22. அவரக்கா – அவரைக்காய்

23. அறுவறுப்பு – அருவருப்பு

24. அங்கிட்டு – அங்கு

25. இளநி – இளநீர்

26. இறச்சி – இறைச்சி

27. ஒசத்தி ஒயர்வு – உயர்வு

28. ஒண்டியாய் – ஒன்றியாய்

29. ஒண்டிக்குடித்தனம் – ஒன்றிக்குடித்தனம்

30. கவுளி – கவளி

31. கோர்த்து – கோத்து

32. சந்தணம் – சந்தனம்

33. பதட்டம் – பதற்றம்

34. புழக்கடை – புறக்கடை

35. மணத்தக்காளி – மணித்தக்காளி

36. வெங்கலம் – வெண்கலம்

37. வைக்கல் – வைக்கோல்

38. சாயங்காலம் – சாயுங்காலம்

39. அடமழை – அடைமழை

40. அடமானம் – அடைமானம்

41. அருவாமனை – அரிவாள்மனை

42. அண்ணாக்கயிறு – அரைஞாண்கயிறு

43. அமக்களம் – அமர்க்களம்

44. இத்தினை – இத்தனை

45. இத்துப்போதல் – இற்றுப்போதல்

46. உடமை – உடைமை

47. உந்தன் – உன்றன்

48. ஒம்பது – ஒன்பது

49. ஒருவள் – ஒருத்தி

50. கத்திரிக்காய் – கத்தரிக்காய்

51. கடப்பாறை – கட்ப்பாரை

52. கட்டிடம் – கட்டடம்

53. காக்கா – காக்கை

54. கருவேற்பிலை – கறிவேப்பிலை

55. கெடிகாரம் – கடிகாரம்

56. கோடாலி – கோடரி

57. சாம்பராணி – சாம்பிராணி

58. சிலது – சில

59. சிலவு – செலவு

60. தடுமாட்டம் – தடுமாற்றம்

61. தாப்பாள் – தாழ்ப்பாள்

62. துடப்பம் – துடைப்பம்

63. துவக்கம் – தொடக்கம்

64. துவக்கப்பள்ளி – தொடக்கப்பள்ளி

65. துளிர் – தளிர்

66. தொந்திரவு – தொந்தரவு

67. தேனீர்; – தேநீர்

68. நேத்து – நேற்று

69. நோம்பு – நோன்பு

70. நஞ்சை – நன்செய்

71. நாகறிகம் – நாகரிகம்

72. நாத்தம் – நாற்றம்

73. பண்டகசாலை – பண்டசாலை

74. பயிறு – பயறு

75. பாவக்காய் – பாகற்காய்

76. புஞ்சை – புன்செய்

77. பேரன் – பெயரன்

78. முழுங்கு – விழுங்கு

79. முழித்தான் – விழித்தான்

80. மெனக்கட்டு – வினைகெட்டு

81. மோர்ந்து – மோந்து

82. ரொம்ப – நிரம்ப

83. வயறு – வயிறு

84. வெண்ணை – வெண்ணெய்

85. வெய்யில் – வெயில்

86. வேண்டாம் – வேண்டா

87. வெட்டிப்பேச்சு – வெற்றுப்பேச்சு

88. தாவாரம் – தாழ்வாரம்

89. எடஞ்சல் – இடைஞ்சல்

90. எலிமிச்சம்பழம் – எலுமிச்சம்பழம்

91. கைமாறு – கைம்மாறு

92. தலகாணி – தலையணை

93. பொடைத்தாள் – புடைத்தாள்

94. அருகாமையில் – அருகில்

95. ஊரணி – ஊருணி

96. எண்ணை – எண்ணெய்

97. வெண்ணீர்; – வெந்நீர்

98. இன்னிக்கு – இன்றைக்கு

99. கழட்டு – கழற்று

100. துகை – தொகை

101. வத்தல் – வற்றல்

102. பசும்பால் – பசுப்பால்

103. வலது பக்கம் – வலப்பக்கம்

104. பேத்தி – பெயர்த்தி

105. தின்னீர் – திருநீறு

106. திருவாணி – திருகாணி

107. சாணி – சாணம்

108. இரும்பல் – இருமல்

109. காத்து – காற்று

110. புட்டு – பிட்டு

111. கவுனி – கவனி

112. இவையன்று – இவையல்ல

113. அனியாயம் – அநியாயம்

114. இடது பக்கம் – இடப்பக்கம்

115. உத்திரவு – உத்தரவு

116. எதுகள் – எவை

117. எந்தன் – என்றன்

118. (நெல்) குத்துதல் – (நெல்) குற்றுதல்

119. சோத்துப்பானை – சோற்றுப்பானை

120. பீத்தல் – பீற்றல்

121. புணையம் – பிணையம்

122. எல்லோரும் – எல்லாரும்

123. கத்திரிக்கோல் – கத்தரிக்கோல்

124. கர்ப்பூரம் – கருப்பூரம்

125. கோர்த்தான் – கோத்தான்

126. சித்தரித்தல் – சித்திரித்தல்

127. தேங்காய் முடி – தேங்காய் மூடி

128. தோற்கடித்தான் – தோல்வியுற அடித்தான்

129. விசாரி – உசாவு

130. நாழி – நாழிகை

131. பூசணிக்காய் – பூச்சுணைக்காய்

132. முகர்தல் – மோத்தல்

133. மென்மேலும் – மேன்மேலும்

134. அப்பாவி – அற்ப ஆவி

135. அமக்களம் – அமர்க்களம்

136. எல்கை – எல்லை

137. ஏழரை நாட்டுச் சனியன் – ஏழரை ஆட்டைச் சனியன்

138. களி கூறுங்கள் – களிகூருங்கள்

139. கம்மனாட்டி – கைம்பொண்டாட்டி

140. கழிசடை – கழியாடை

141. கிடாய் – கடா

142. கெவுளி – கௌ;ளி

143. சதை – தசை

144. சும்மாடு – சுடையடை

145. பயிறு – பயறு

146. பன்னிரெண்டு – பன்னிரண்டு

147. பாவக்காய் – பாகற்காய்

148. மார்வலி – மார்புவலி

149. முந்தாணி – முன்தானை

150. வெங்கலம் – வெண்கலம்

151. வேர்க்குரு – வேர்க்குறு

152. ஓரவத்தி – ஓரகத்தி

153. கண்றாவி – கண்ணராவி

154. கம்மாய் – கண்மாய்

155. சக்களத்தி – சகக்கிளத்தி

156. சில்லரை – சில்லறை

157. சின்னாபின்னம் – சின்னபின்னம்

158. நிச்சயதார்த்தம் – நிச்சியதார்த்தம்

159. மாதாமாதம் – மாதம்மாதம்

160. மிரட்டினார் – மருட்டினார்

161. வரேன் – வாரேன்

162. வராது – வாராது

163. வாத்தியார் – உபாத்தியாயர்

164. வாத்திச்சி – உபாத்தியாயினி

165. வாய்ப்பாடு – வாய்பாடு

166. வாவரசி – வாழ்வரசி

167. வியாதியஸ்தர் – வியாதிஸ்தர்

168. வெங்கடாசலம் – வேங்கடாசலம்

169. வெள்ளாமை – வேளாண்மை

170. மனது – மனம்


Post a Comment

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2