இல்லம் தேடிக் கல்வி | 2024 25 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான முதல் பருவ தன்னார்வலர் பயிற்சி !

இல்லம் தேடிக் கல்வி | 2024 25 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான முதல் பருவ தன்னார்வலர் பயிற்சி !

இல்லம் தேடிக் கல்வி | 2024 25 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான முதல் பருவ தன்னார்வலர் பயிற்சிக்கான மாவட்ட கருத்தாளர்களுக்கு மாநில அளவிலான பயிற்சி வழங்குதல் சார்பு சிறப்பு பணி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

Proceedings - Download here

Post a Comment

0 Comments